89-600 Chojnice, ul. Młyńska 21
tel. 790 802 902
 

Usługi prawne


Wynagrodzenie za usługi świadczone przez kancelarię ustalane jest indywidualnie z każdym klientem w zależności od stopnia zawiłości sprawy, rodzaju, terminu realizacji oraz niezbędnego nakładu pracy radcy prawnego. O wysokości wynagrodzenia pobieranego w konkretnej sprawie Klient jest informowany przed przystąpieniem do czynności przez pełnomocnika.


Sposób ustalania wynagrodzenia zależy od tego, czy usługi świadczone są na podstawie umowy o stałą obsługę prawna, czy też obejmują jednorazowe zlecenie. Wynagrodzenie za usługi świadczone na podstawie jednorazowego zlecenia ustalane jest w oparciu o stawki wynagrodzenia minimalnego za czynności radcy prawnego, przewidziane w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U.2015.1804), modyfikowane niezbędnym nakładem pracy i stopniem skomplikowania sprawy. Wynagrodzenie ustalane jest z góry, przed zawarciem umowy i może być płacone w ratach, jeśli strony tak postanowią w umowie.

W zależności od specyfiki konkretnej sprawy, istnieje również możliwość ustalenia wynagrodzenia dodatkowego (success fee), za pomyślne zakończenie postępowania, stanowiącego określony procent zasądzonej bądź wyegzekwowanej na rzecz Klienta kwoty.

Wynagrodzenie za usługi świadczone w ramach stałej obsługi prawnej może być ustalone:

  • ryczałtowo - wynagrodzenie jest stałe w każdym okresie rozliczeniowym, niezależnie od nakładu pracy i ilości godzin pracy Kancelarii poświęconych na realizację poszczególnych czynności.
  • godzinowo - wynagrodzenie ustalane jest wg stawki godzinowej, należnej za każdą godzinę pracy Kancelarii. Rozliczenie następuje w oparciu o miesięczne zestawienie roboczogodzin, przedstawiane Klientowi wraz z fakturą.
W zależności od potrzeb Klienta, możliwy jest również system mieszany, przewidujący stałe wynagrodzenie ryczałtowe, w ramach którego Klient korzysta z określonej w umowie ilości godzin pracy Kancelarii, zaś w przypadku konieczności większego nakładu i czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym, wynagrodzenie jest zwiększone o dodatkowe stawki godzinowe.

Do wynagrodzenia ustalonego z Klientem, Kancelaria doliczy należny podatek od towarów i usług w wysokości 23% oraz wystawi fakturę VAT.